Bir nefis muhâsebesi

 

Bir hayat yaşadık bunca zamandır

Şükürden, hamdden ve senâdan uzak

Mağfiret etmezsen haller yamandır

Eyleme lütuftan, gınâdan uzak

 

Ocağına düştük, kapına geldik

Sen ki âlemlerin rabbi'sin bildik

Bildiğimiz halde nefse yenildik

O da etti bizi rânâdan uzak

 

Bir günah ki geldi göze bulaştı

Gözü konuştukça söze bulaştı

Söz de kalbe indi, öze bulaştı

Kalmadık Allah'ım fenâdan uzak

 

Tevbe ediyorduk bir yığın âhla

Boğuştuk bir ömür türlü günâhla

Okuduk Kur'ânı hem de iştahla

Lafzına takılığ mânâdan uzak

 

Arzettim Allah'ım budur hâlimiz

İhlaslı yaşamak tek hâl çâremiz

İhlasla yeşerir kalpte ızdırâb

Izdırâbsız kalbi yük etme ya râb

 

Said Gül